English (United Kingdom)Viet Nam

D?ch v?

Phng ?o

M t?:

  • V?n phng ?o l m?t ??a ch? v?n phng cho thu v chnh l ??a ch? kinh doanh c?a khch hng. Signature Space cung c?p nhn vin l? tn tr? l?i ?i?n tho?i, phng h?p, phng ti?p khch v cc trang thi?t b? v?n phng ?? khch hng s? d?ng khi c?n.
  • Tuy nhin, ?i?u khc bi?t l khch hng v t?t c? cc nhn vin khng nh?t thi?t ph?i lun ? t?i v?n phng m c th? lm vi?c ? m?t n?i khc. ?i?u ? gip khch hng gi?m ?ng k? cc chi ph chung nh? thu v?n phng, thi?t b? v?n phng v cc chi ph ti?n ch
  • Th?i h?n thu: 6 thng ho?c 12 thng
Gi ? bao g?m M t? ti?n ch
B?ng tn cng ty Tn cng ty c?a Qu khch ???c ??t trn b?ng hi?u chung c?a Signature Space
S? d?ng ??a ch? v?n phng S? d?ng ??a ch? Signature Space ?? ??ng k kinh doanh, giao d?ch v?i khch hng
L? tn ti?p khch Nhn vin l? tn chuyn nghi?p ?n ti?p khch hng/??i tc c?a Qu khch khi ??n giao d?ch
Ti?p nh?n th?/b?u ph?m Nh?n th?/b?u ph?m thng bo cho Qu khch qua email, Qu khch ??n nh?n t?i Signature Space
Chuy?n ti?p th?/b?u ph?m Chuy?n ti?p th?/b?u ph?m ??n ??a ch? Qu khch yu c?u. Chi ph chuy?n ti?p Qu khch thanh ton theo ho ??n th?c t?
S? d?ng khu v?c ti?p khch Mi?n ph s? d?ng khu v?c ti?p khch chung ?? giao d?ch v ???c nhn vin l? tn ph?c v?
N??c u?ng (c ph, tr, n??c...) ???c ph?c v? mi?n ph khi Qu khch ??n lm vi?c (h?p, ti?p khch...)
Nhn vin ??i di?n doanh nghi?p Thay m?t doanh nghi?p x? l nh?ng cng vi?c trong ph?m vi cho php t?i v?n phng khi khng c m?t Qu khch hng.
?i?n tho?i vin tr? l?i cu?c g?i Nhn vin tr? l?i ?i?n tho?i chuyn nghi?p, ti?ng Anh l?u lot s? ti?p v tr? l?i cc cu?c g?i ??n theo yu c?u c?a Qu khch.
S? Fax chung S? h?u Fax chung v nh?n Fax d??i d?ng file PDF

??t phng...